Eakate Avahoolduskeskuse prioriteediks on inimese elu ja tervist toetavad tegevused, or­ga­ni­sat­sioo­­nis hin­natavad väär­­­tused ning elanike teadvustamine, klientide kaasamine te­ge­vus­tes­se, mis toe­ta­vad, säi­li­­tavad ja/või aren­da­vad nende vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist.

Avahoolduskeskus tagab sõbraliku töö­keskkonna, mis suurendab töömotivatsiooni, avar­dab koos­tööd, mees­kon­natööd, tu­gi­grup­pide tekkimist, võimaldab personalil regulaarset täiend­­õpet ja hu­vi osaleda or­ga­ni­sat­sioo­ni arendustegevuses.

Avahoolduskeskuse kvaliteedi käsiraamatusse on koondatud asutuse tegevuse pidepunktid ja suu­nad ning ka­van­da­tavate tegevuste raamistik.

Käsiraamat koosneb järgmistest osadest:
  • or­ganisatsiooni juh­timine ja struktuur;
  • organisatsiooni töö põhimõtted;
  • kvaliteedi tagamise põ­himõtted;
  • tee­nus­te osutamise protsessid ning põhimõtted;
  • dokumentatsioon ja selle koostamise ning hoidmise põhimõtted.

KVALITEEDI KÄSIRAAMAT