„Eakate Avahoolduskeskuse sisekorraeeskirjad“ (edaspidi eeskirjad) aluseks on:

 1. „Eakate Avahoolduskeskuse (edaspidi EAK) põhimäärus“;

 2. Pärnu Linnavalitsuse 17. detsembri 2013 korraldus nr 537;

 3. „Eakate Avahoolduskeskuse töökorralduse reeglid“;

 4. Teised asutuse tööd reguleerivad õigusaktid.

Eeskirjadega kehtestatakse erinevate EAK ruumide kasutajate käi­tu­mis­reeg­lid­, mis kehtivad võrdselt kõikidele era- ning juriidilistele isikutele ole­ne­ma­ta nen­­de east, maailmavaatest või usulistest tõekspidamistest, rahvusest, ras­sist, kee­­lest ja etnilisest päritolust, sugupõlvest ja sotsiaalsest positsioonist, po­lii­ti­lis­test veen­dumustest, soost, soolisest orientatsioonist või puudest;

EAK põhimääruse §10 lõige (3) alusel kinnitab eeskirjad asutuse juhataja.

Eakate Avahoolduskeskus on avatud:

 • kodanike vastuvõtuks igal tööpäeval alates kl 8.00 – 16.00;
 • tööpäevadel peale kl 16.00 huviringide tegevuse ja ürituste toimumise ajal kuni hu­vi­rin­gide tegevuse või ürituse toimumise lõppemiseni;
 • laupäeviti-pühapäeviti huviringide tegevuseks ja ürituste kor­ral­da­mi­seks vastavalt huviringide katusorganisatsioonidega või ürituse kor­ral­da­­jaga sõlmitud lepingule;
 • EAK poolt korraldatavate ürituste ajal, kui muud tegevust sellel päeval ma­­jas ei toimu, 1 tund enne ürituse algust kuni ürituse lõppemiseni.

Eakate Avahoolduskeskus on suletud:

 • tööpäevadel alates kl 16, kui majas huviringide tegevust või üri­tust ei toi­mu;
 • laupäeval ja pühapäeval, kui majas huviringide tege­vust või üritust ei toi­mu;
 • riiklike pühade ajal.