„Eakate Avahoolduskeskuse sisekorraeeskirjad“ (edaspidi eeskirjad) aluseks on:

  1. „Eakate Avahoolduskeskuse (edaspidi EAK) põhimäärus“;

  2. Pärnu Linnavalitsuse 17. detsembri 2013 korraldus nr 537;

  3. „Eakate Avahoolduskeskuse töökorralduse reeglid“;

  4. Teised asutuse tööd reguleerivad õigusaktid.

Eeskirjadega kehtestatakse erinevate EAK ruumide kasutajate käi­tu­mis­reeg­lid­, mis kehtivad võrdselt kõikidele era- ning juriidilistele isikutele ole­ne­ma­ta nen­­de east, maailmavaatest või usulistest tõekspidamistest, rahvusest, ras­sist, kee­­lest ja etnilisest päritolust, sugupõlvest ja sotsiaalsest positsioonist, po­lii­ti­lis­test veen­dumustest, soost, soolisest orientatsioonist või puudest;

EAK põhimääruse §10 lõige (3) alusel kinnitab eeskirjad asutuse juhataja.

Sisekorraeeskirjadega saab tutvuda SIIN